Viet Reader.

VR.

Premier Newspaper for Vietnamese Worldwide

Request for proposal – Modification #1

IPSC is an Official Development Assistance (ODA) funded by USAID. Ministry of Planning and Investment (MPI)/Agency for Enterprise Development (AED) is the Vietnam Government Counterpart.

The purpose of Modification #1 is to:

1. Revise the Request for Proposals that can be obtained from the contracts listed below

2. Extend the proposals due date from April 19, 2022 to April 29, 2022

3. Provide Answers to Questions submitted during the formal Q&A period

Please contact mwaez@deloitte.com and chauhoangkim@ipsc.vn to obtain detailed copies of the revised request for proposal (RFP) and answers to questions as soon as possible. The RFP includes a description of services as well as submission requirements.

ĐỀ NGHỊ MỜI THẦU – Bản sửa đổi #1

Deloitte Consulting Overseas Project (DCOP) mời cac doanh nghiep Viet Nam đã đăng ký hoạt đong tại địa phương đủ điều kien va năng lực nop Đề xuất Kỹ thuật cung cấp Hỗ trợ Tư vấn, Đao tạo va Huấn luyen cho cac Doanh nghiep nhỏ va đang tăng trưởng (SGBs), Doanh nghiep tien phong (PEs) va Tổ chuc Hỗ trợ Doanh nghiep (BSO) trong khuon khổ Dự an Tăng cường Năng lực Cạnh tranh Khu vực Tư nhan (IPSC) do USAID tai trợ. IPSC la mot dự an Hỗ trợ phat triển chính thuc (ODA) do Cơ quan Phat triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tai trợ va Bo Kế hoạch va Đầu tư / Cục Phat triển doanh nghiep la cơ quan chủ quản.

Mục đích của Bản sửa đổi #1 la:

1. Sửa đổi Yeu cầu Đề xuất có thể nhận từ cac hợp đồng được liet ke dưoi đay

2. Keo dai thời hạn nhận đề xuất từ ngay 19 thang 4 năm 2022 đến ngay 29 thang 4 năm 2022

3. Cung cấp cau trả lời cho cac cau hỏi đã nhận được trong giai đoạn Giải đap thắc mắc.

Vui lòng lien he mwaez@deloitte.com va chauhoangkim@ipsc.vnđể nhận bản chi tiết của yeu cầu đề xuất (RFP) sửa đổi som nhất có thể. RFP bao gồm mo tả về cac dịch vụ cũng như cac yeu cầu dự thầu.About author
You should write because you love the shape of stories and sentences and the creation of different words on a page.
View all posts
More on this story